Thứ hai, ngày 22, tháng 7, năm 2019

Nội dung tin bài

Hưng Yên: Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Gửi lúc 05/04/2019 15:31:47 CH

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hưng Yên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
Qua đánh giá cho thấy, công tác học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm nhìn chung được cấp ủy các cấp, các cơ quan, địa phương đơn vị của tỉnh tiến hành nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng. Năm 2016, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Năm 2017, tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017” và phát động Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh, đồng thời, sao in trên 3.000 đĩa DVD phát tới các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Việc học tập chuyên đề năm 2018, năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ. Cùng với việc học tập, quán triệt chuyên đề, các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả này là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.
 
Bên cạnh đó, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trọng tâm là thực hiện 3 nội dung đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp. Để thực hiện 3 khâu đột phá nêu trên, cùng với việc nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quyết liệt xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi; xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo... Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện nghiêm túc Quy định về các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ; tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân…
 
Công tác tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các cấp ủy triển khai theo đúng kế hoạch, với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Năm 2017, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi được tổ chức ở 3 cấp, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Chương trình cuộc thi cấp tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Hưng Yên. Ban Tổ chức cuộc thi đã tiến hành ghi âm, in đĩa DVD gửi 161/161 đảng ủy xã, phường, thị trấn, 100% các trường trung học cơ sở, tiểu học để làm tài liệu sinh hoạt, nghiên cứu, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Kết quả, tỉnh Hưng Yên đạt 02 giải C và 01 giải Khuyến khích. Ngoài ra, năm 2018, tỉnh đã phát động Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi dự kiến được tổng kết và trao giải vào dịp 19/5/2019 cùng với tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật với nội dung học tập và làm theo lời Bác, gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên.
 
Ngoài những kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ trong toàn tỉnh. Nhìn chung việc đăng ký làm theo bước đầu thực hiện có hiệu quả. Công tác sơ kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng cũng được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng, các hội nghị sơ kết của đơn vị, ngành; biểu dương khen thưởng, các điển hình tiên tiến vào các dịp như sinh hoạt chi bộ, Quốc khánh (2/9), sinh nhật Bác (19/5)…
 
Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hưng Yên xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tập trung thực hiện tốt nội dung chủ đề toàn khóa, chủ đề học tập năm 2019 và các năm tiếp theo. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện các nội dung đột phá đã được Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân; việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác trọng dân gần dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác... Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả, chất lượng việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.
Nguồn: tuyengiaohungyen.vn
 ( 3,0 / 0 )
Chưa có ý kiến nào. Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.
Bộ gõ tiếng việt:
            Gửi ý kiến Xóa form
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến!
Chúng tôi sẽ sớm xem xét ý kiến của bạn một cách nhanh nhất khi chúng tôi có thời gian!
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 26oC
Độ ẩm: 100%
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2019-07-22

Tổng số lượt truy cập