Chủ nhật, ngày 23, tháng 2, năm 2020

Nội dung tin bài

Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Gửi lúc 09/09/2019 16:55:15 CH

Bao trùm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tầm nhìn vượt thời đại, là lời căn dặn về những vấn đề trọng yếu nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhằm làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều làm tròn nhiệm vụ mà Đảng giao phó, đều ra sức phục vụ nhân dân, để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một đảng mácxít chân chính, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm và phẩm giá của dân tộc.

Người đồng thời khẳng định: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành quả đó có được là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, Người nêu ra yêu cầu phải có sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hành tự phê bình và phê bình trên tinh thần có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; phải “thực hành dân chủ rộng rãi” trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, để tập hợp lực lượng, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây được coi là sự tổng kết sâu sắc về mặt lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng là vấn đề có tính nguyên tắc, nhằm giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâg cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Di chúc của Hồ Chí Minh cũng đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng đất nước sau chiến tranh, chăm lo giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau nhằm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Di chúc khẳng định việc củng cố sự đoàn kết trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thực hiện chính sách hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Di chúc cho thấy tầm nhìn xa trông rộng, thấm đậm và tràn đầy tinh thần nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng và phát triển con người.
Di chúc ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đựng tư tưởng, tầm vóc, trí tuệ của một bậc vĩ nhân. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng, cho đất nước và nhân dân đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn sống động. Vỏn vẹn hơn 1.000 từ, Di chúc khởi thảo từ tháng 5/1965 và được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm, nội dung chủ yếu bàn về Đảng, về vấn đề chăm lo và phát triển con người, về vấn đề đoàn kết quốc tế, về việc riêng của Người. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo Hưng Yên ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của ngành trong sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã được thể hiện khá trọn vẹn trong toàn bộ nội dung của Di chúc.
Quyết định số 144-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rất rõ Tuyên giáo là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng về trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng. Vai trò của ngành tuyên giáo hiển hiện xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suốt 89 năm Đảng ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc. Bởi lẽ, công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức là linh hồn của Đảng, là yếu tố đầu tiên, có tính quyết định đến vai trò cầm quyền và lãnh đạo của Đảng với đất nước, với nhân dân. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cho toàn Đảng, toàn dân, nhưng thực chất cũng chính là nhiệm vụ mà mỗi người cán bộ tuyên giáo đều phải nắm chắc hiểu sâu, là nhiệm vụ tự mình gánh vác, đó là tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; là góp sức xây dựng và phát triển kinh tế đất nước giàu mạnh, tiến bộ; là chăm lo đời sống nhân dân, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; là ra sức thực hiện đoàn kết và hội nhập quốc tế.
Suốt 50 năm qua, ngành Tuyên giáo nói chung, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Hưng Yên nói riêng đã đóng vai trò là cầu nối tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng, làm cho những giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tạo động lực tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước. Ngành đã tham mưu tích cực với Đảng nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân, giáo dục, đào tạo con người mới, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo các giá trị lý luận, tinh thần và triết lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo là lực lượng nòng cốt tham mưu giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trở thành một biểu tượng văn hóa chính trị. Toàn ngành đã làm tốt công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể vào công tác đối ngoại Đảng, tăng cường củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, giữa Hưng Yên với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các nước trên thế giới.
Đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo nói chung, cán bộ tuyên giáo Hưng Yên nói riêng, thấm nhuần lời dạy của Bác, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi những lời căn dặn cũng là ước nguyện trước lúc đi xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết là làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả những vấn đề chiến lược trên mặt trận tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giác ngộ, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực tinh thần để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại.
Hai là, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần phát huy tối đa trí tuệ, phẩm chất, năng lực; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiên trì đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; làm sâu sắc thêm lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế.
Ba là, đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác có hiệu quả các luận điệu thù địch, sai trái, bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng. Làm cho nhân dân không chỉ hiểu, tin, đi theo Đảng mà còn ra sức bảo vệ Đảng trước sự tấn công của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Bốn là, quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Hưng Yên có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Cán bộ tuyên giáo dám nghĩ, dám nói, dám làm, tiên phong, gương mẫu làm nòng cốt trong công tác tham mưu của Đảng.
Trên cơ sở 4 nhiệm vụ nêu trên, ngành tuyên giáo Hưng Yên, mà cụ thể là từng đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không ngừng trau dồi, vun đắp lý tưởng cách mạng, nhận thức ngày càng sáng tỏ hơn về những lời cặn dặn của Hồ Chủ tịch trong bản Di chúc thiêng liêng, để tự mình có những kế hoạch cụ thể, để học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tham gia tích cực vào xây dựng chi bộ và cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan trọng hơn, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự mình soi sửa, nhìn nhận và đánh giá vai trò, vị trí của bản thân, nêu cao hơn nữa trách nhiệm tiền phong, với đạo đức cách mạng, với Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, xứng đáng là người công bộc tận tụy của nhân dân, phấn đấu thực hiện trọn vẹn lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Nguồn: tuyengiaohungyen.vn
 ( 3,0 / 0 )
Chưa có ý kiến nào. Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.
Bộ gõ tiếng việt:
            Gửi ý kiến Xóa form
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến!
Chúng tôi sẽ sớm xem xét ý kiến của bạn một cách nhanh nhất khi chúng tôi có thời gian!
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 26oC
Độ ẩm: 51%
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2020-02-23

Tổng số lượt truy cập