TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  28/02/2023     |  Lượt xem 29   

Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 27/2, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh…
Các đại biểu dự hội nghị
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát các văn bản của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương làm cơ sở để triển khai thực hiện. Hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành chỉ thị thực hiện công tác quốc phòng – quân sự địa phương, công tác bảo đảm ANTT, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và khu vực phòng thủ. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) với tăng cường quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp đổi mới, các cấp ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KT – XH gắn với bố trí thế trận quốc phòng, an ninh, chú trọng quy hoạch tỉnh, tích hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực bảo đảm tốt  nhu cầu phát triển KT – XH và yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng. 
Về phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển KT – XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI như: Công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả công tác Công an triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh; công tác dân vận trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tham gia giảm nghèo bền vững; đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình bảo đảm chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp; tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT – XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX; xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; quan tâm đầu tư nguồn lực để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, kết hợp hài hòa phát triển KT – XH với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong thời bình. Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự. Tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Quân đội, lực lượng Công an bảo đảm tinh, gọn, mạnh và tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.
Nguồn: https://baohungyen.vn
 
Tin, bài đọc nhiều
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4157038