TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  16/04/2024     |  Lượt xem 953   

Huyện Phù Cừ nâng cao năng lực nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội”

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, vì vậy đây chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

 

I. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội khằng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”. Nền tảng tư tưởng của Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp tiến hành cách mạng nhằm giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và là cơ sở vững chắc để Đảng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo, là kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động của Đảng. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, vì vậy đây chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Huyện ủy Phù Cừ đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành đã tích cực phối hợp nắm bắt tình hình, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phát hiện và xử lý một số đối tượng đăng tải, chia sẻ các tin, bài xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội... Đồng thời, tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết chính sách thỏa đáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. Nhận diện các vấn đề hiện nay

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, việc nâng cao năng lực nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, do vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian mạng đã và đang trở thành công cụ lợi hại hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quạn trọng, không thể xem nhẹ, buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, cấp thiết, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực hiện nhiệm vụ này phải luôn nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình đấu tranh tư tưởng, lý luận phức tạp hiện nay.

III. Đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và kết quả đạt được

Xác định rõ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết số 35-NQ/TW, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên định hướng cho chủ trương, định hướng trong công tác phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn đảm bảo tính chính thống. Các ngành thành viên đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là các sự việc nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị, cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hàng quý, hàng tháng hoặc đột xuất yêu cầu các đơn vị cơ sở báo cáo để nghe phản ánh và nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các hoạt động hội nhóm trên không gian mạng liên quan đến các vấn đề như: phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, việc xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp theo Kế hoạch 93A/KH-UBND của UBND tỉnh, các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện và các dự án trọng điểm của huyện liên quan đến triển khai giải phóng mặt bằng, đền bù cho nhân dân…, đồng thời thống nhất định hướng triển khai một số nhiệm vụ, yêu cầu cung cấp thông tin và tăng cường hoạt động của BCĐ 35 Huyện ủy với các ngành thành viên, đội ngũ cộng tác viên tham gia giúp việc BCĐ 35 Huyện ủy. Yêu cầu gửi tài liệu về tình hình hoạt động chống phá theo tháng, quý và định hướng một số nội dung cần tập trung đấu tranh, phản bác trong thời gian tiếp theo.

Nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng, tích cực tuyên truyền về biển đảo, bác bỏ các thông tin trái chiều, cực đoan định hướng dư luận có cái nhìn khách quan, toàn diện. Lợi dụng các vụ việc nổi cộm đang trong quá trình điều tra, xử lí có nhiều thông tin bịa đặt, nhiều trang mạng, tài khoản facebook đăng tải thông tin xuyên tạc, kích động, suy diễn cho rằng vụ việc lien quan tình hình chính trị, nhân sự, xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen tình hình đất nước như việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua với việc bắt giam và xử lý một loạt cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, bè phái lợi ích nhóm liên quan đến các Tập đoàn kinh tế như Phúc Sơn, Thuận An, FLC, Vạn Thịnh Phát... với cán bộ cấp cáo ở Trung ương và các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Bắc Giang.... Tại địa phương, đã kịp thời định hướng dư luận đấu tranh với quan điểm phòng chống tham nhũng tiêu cực là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”[1], với những hành vi sai trái, ngăn ngừa không để cộng đồng chia sẻ các hình ảnh nhạy cảm làm ảnh hưởng đến những nạn nhân mà xã hội cần bảo vệ, giúp đỡ. Đấu tranh, phân tích để định hướng dư luận về nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đồng thời đã có nhiều comment bác bỏ thông tin bịa đặt chống phá đó.

Tình hình dư luận đấu tranh với thanh niên côn đồ và các cấp các ngành vào cuộc tuyên truyền tình làng, nghĩa xóm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các vấn đề thông tin về dịch Covid-19 không đúng sự thật, gây hoang mang, kích động cho người dân dẫn đến hiểu lầm, hiểu không đúng, không đầy đủ về các nội dung mà Đảng và nhà nước đang tập trung chỉ đạo... Các video chia sẻ trên mạng sau khi có sự định hướng dư luận các video đã không chia sẻ lan tỏa.

IV. Xác định việc định hướng dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng

Xác định công tác định hướng dư luận xã hội hiện nay đang có nhiều thuận lợi căn bản. Sự nghiệp đổi mới đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Những thành tựu đó tạo ra cho người dân có điều kiện, cơ hội tham gia ngày càng nhiều hơn vào đời sống chính trị đất nước và của huyện, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân ngày càng cao. Nhân dân ngày càng được biết, được bàn bạc công khai những vấn đề liên quan đến nhu cầu, lợi ích của họ. Hệ thống chính trị của đất nước ngày càng phát triển, hoàn thiện. Các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng phát huy vai trò to lớn trong đời sống xã hội, uy tín của các tổ chức này về cơ bản ngày càng tăng trước nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội thực sự trở thành một kênh quan trọng để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, quan điểm của mình.

Việc dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Nhân dân ngày càng được tham gia rộng rãi hơn vào quá trình hình thành các quyết sách có liên quan đến nhu cầu, lợi ích của họ theo quan điểm "dân biết, dan bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng". Trình độ văn hóa chính trị của nhân dân được nâng cao, các ý kiến, quan điểm, sự đánh giá, phán xét ngày càng sâu và chất lượng hơn để tham gia đóng góp xây dựng huyện Phù Cừ ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng phát triển và đưa thông tin đến hầu hết các đối tượng công chúng kể cả công chúng ở vùng sâu, vùng xa. Thông tin do các phương tiện truyền thông mang đến cho công chúng ngày càng đa dạng, phong phú, cập nhật và mang tính khách quan. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Cừ đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dư luận xã hội nói chung và công tác định hướng dư luận xã hội nói riêng, coi việc định hướng dư luận xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, nhất là của công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở.

Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu làm cho cơ cấu xã hội ngày càng đa dạng. Sự phân hóa về giai tầng xã hội, về thu nhập và mức sống ngày càng gia tăng, theo đó sự phân hóa về lợi ích, sự đa dạng về tư tưởng, quan điểm cũng ngày một phát triển hơn. Sự khác biệt trong nhận thức, nhất là trong đánh giá phán xét về các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội của các giai tầng, các nhóm xã hội, các tổ chức xã hội sẽ có xu hướng gia tăng và phát triển như một xu hướng tất yếu. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter và Youtube..., công chúng tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, đa chiều. Trong số đó có một số luồng thông tin trái chiều, thất thiệt từ các thế lực thù địch nhưng một bộ phận không nhỏ những người tham gia mạng xã hội chưa được “miễn dịch” trước sự tấn công của chúng, chưa đủ bản lĩnh để chiến thắng sự cám dỗ, chưa có nhãn quan sáng suốt để đánh giá sự đúng - sai, thật - giả vốn có trong các luồng thông tin ấy. Vì vậy luôn xác định các đối tượng trên địa bàn và kịp thời nhắc nhở, xử lý khi có các vấn đề đăng tải không đúng sự thật.

 

IV. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX đã đề cập trực tiếp và nhấn mạnh việc quản lý và phát triển thông tin trên không gian mạng, trong đó có việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục chĩa mũi nhọn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng sử dụng không gian mạng là một mặt trận chính để chống phá ta, do vậy, công tác đầu tranh phản bác, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Giữ vững trận địa tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết. Để nâng cao hiệu quả việc nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội theo định hướng, chỉ đạo thống nhất; đồng thời, giao mỗi ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị phải xây dựng lực lượng, hệ thống, kế hoạch tuyên truyền. Thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong các tổ chức đoàn thể, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời luôn xác định quan điểm của Đảng ta để định hướng dư luận xã hội về tính nhất quán khẳng định siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý sai phạm phải kịp thời, nghiêm minh, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nhất là trong công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay cho thấy, cùng với việc không ngừng đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng ta ngày càng quyết tâm cao phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ mà dư luận xã hội hiện nay rất quan tâm.

Tăng cường điều tra, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh trên mạng xã hội.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ “tính hai mặt” của mạng xã hội, hiểu biết đầy đủ những thủ đoạn hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch, mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh là vấn đề hết sức quan trọng. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân, định hướng thông tin chính xác, kịp thời nhằm tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phản bác, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, kích động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo dục chính trị với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Và cần xác định công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, tránh tư tưởng xem nhẹ, buông lỏng, mất cảnh giác.

Ba là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương thức đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, không gian mạng phát triển như vũ bão, thông qua “thế giới ảo”, các thế lực thù địch không đơn thuần sử dụng các phương pháp truyền thống, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng xã hội để chống phá với các hình thức, phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do vậy, đòi hỏi nội dung, phương thức đấu tranh của chúng ta cũng phải đổi mới, bổ sung, từng bước hoàn thiện cho phù hợp. Nội dung, phương thức đóng vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nội dung đấu tranh phong phú, phương thức đa dạng, biện pháp phù hợp, cụ thể, sáng tạo thì công tác đấu tranh mới có hiệu quả cao.

Cùng với các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp công nghệ như: Bảo vệ tốt thông tin cá nhân, kỹ thuật phát tán thông tin trên không gian mạng, kỹ thuật phân tích điều tra, ngăn chặn, bóc gỡ khóa tài khoản của đối phương,… có vị trí rất quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách khoa học, thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao, qua đó nâng cao khả năng đề kháng và phản bác của cán bộ, đảng viên và người dân trước những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức và cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm mà dư luận xã hội quan tâm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội thực hiện nhiệm vụ của huyện, chúng ta thấy rõ trách nhiệm nặng nề của mình. Và cần xác định, mỗi hạn chế thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ, dù ít hay nhiều đều có khuyết điểm của cơ quan thường trực. Đội ngũ những người tham gia đã và đang tích cực suy nghĩ tìm giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ huyện trong lĩnh vực này. Chúng ta rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Trung ương, của tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp các ngành để những người làm công tác thầm lặng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

          Vũ Văn Thiện - Phạm Văn Thành

 

 


[1]- Ngày 01/02/2024, thông báo Kết quả Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Nội chính Trung ương nêu rõ: “Trong năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022).

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6641750