TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  20/07/2023     |  Lượt xem 159   

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết "Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của PGS, TS Trần Quang Nhiếp được đăng trên Báo Hưng Yên ra ngày 17/7/2023 tới bạn đọc!

 

* Nhận diện bản chất âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là vấn đề then chốt, cốt lõi. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Biện pháp làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng có rất nhiều, song có thể khái quát ở mấy điểm chính sau.

Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là cơ sở, là nền tảng vững chắc, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam vượt qua các chặng đường cách mạng đầy gian nan thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi đường cho Đảng và nhân dân ta giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hội nhập với thế giới hiện đại cùng phát triển, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là quy luật, là con đường tất yếuđể dân tộc ta phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục đích cao cả đạt tới đỉnh vinh quang, hạnh phúc.

Các thế lực thù địch chưa bao giờ muốn cho đất nước ta, Tổ quốc ta, dân tộc ta đi theo con đường đó, mà chúng thường xuyên phá hoại, chống đối, bằng mọi thủ đoạn “lái” đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đây là vấn đề cốt lõi về nhận thức, đấu tranh giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch vừa lập lờ, vừa trắng trợn, thô bạo bác bỏ, phủ nhận con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Để đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nắm vững, nhận thức sâu sắc những nội dung bản chất chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ đây thực sự là một khoa học, là lý luận cần thiết, là nền tảng tư tưởng, là ánh sáng soi đường để chúng ta đi tới tương lai hòa bình, hạnh phúc, giàu mạnh, tiến bộ, văn minh – điều mà các thế lực thù địch không bao giờ muốn.

Thực hiện âm mưu chống phá cách mạng, chống phá chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới và ở từng quốc gia, các thế lực thù địch xây dựng chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục đích “chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có khói súng”. Đây là chiến lược vô cùng nham hiểm, bằng biện pháp lung lạc, lôi kéo, phản động...làm tan rã từ bên trong, để mọi người tự chuyển hóa, tự diễn biến, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, ảo tưởng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chiến lược này với nhiều biện pháp xảo quyệt, đã góp phần tạo “sức mạnh” làm sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, cũng như làm tan rã Đảng Cộng sản ở các nước này cuối thế kỷ XX.

Các thế lực thù địch không từ bỏ thủ đoạn nào, chúng dùng cả biện pháp thù địch, lật đổ, bạo loạn đến các âm mưu tiêm nhiễm các “nọc độc” của tư tưởng phản động dẫn đến tự chuyển hóa, tự diễn biến đi theo chúng, gây bất ổn xã hội. Những chiến thuật “cách mạng màu”,“cách mạng đường phố”…, tạo xung đột dân tộc, xung đột tôn giáo và biết bao thủ đoạn thâm độc khác làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội theo mưu đồ của chúng. Chúng ra sức lợi dụng những thời điểm, những vấn đề, những sự kiện nhạy cảm trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của từng nước để can thiệp, thọc sâu, móc ngoặcliên kết các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phá hoại.

Đối với nước ta, ngoài những âm mưu thủ đoạn trên, chúng ra sức lợi dụng mọi tình huống để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng lợi dụng các lợi thế của truyền thông mạng xã hội, vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà nước, hạ uy tín của Đảng, hạ uy tín lãnh tụ và lãnh đạo. Chúng tìm mọi cách phủ nhận các thành tựu của cách mạng Việt Nam; phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua. Chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như đất đai, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…ra sức bơm to, thổi phồng, kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, kém hiểu biết làm con bài, tay sai đi theo chúng. Chúng dùng tiền của, vũ khí, xây dựng lực lượng chống đối liên kết trong và ngoài nước gây bạo loạn, tạo “điểm nóng” gây hoang mang bất ổn xã hội ở một số địa phương. Chúng lập các tổ chức tự xưng ở trong và ngoài nước lừa bịp, lôi kéo những người kém hiểu biết, bất mãn, cả tin ảo tưởng được đi nước ngoài sống sung sướng, có chức vụ, có tiền của... theo chúngchống phá nước ta.

Mọi hoạt động nham hiểm, tinh vi, trắng trợn, “mưa dầm thấm lâu” của các thế lực thù địch đã khiến cho một bộ phận người “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi theo chúng. Đồng thời chúng luôn phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời; nhân dân ta lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm…

Những âm mưu này được các thế lực thù địch, phản động kiên trì thực hiện, triển khai bất cứ khi nào chúng thấy có cơ hội và ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, nhận diện bản chất âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là quan trọng, không thể mơ hồ, mất cảnh giác để chúng ta chủ động đề phòng, tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng một cách kịp thời, có hiệu quả.

*Nhiệm vụ tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận biết và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ cán bộ đến đảng viên và nhân dân.

Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh của đất nước. Đặc biệt Hưng Yên nằm liền kề với Thủ đô Hà Nội là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế  - xã hội nói chung, phát triển du lịch nói riêng. Tính đến ngày 5/7/2023, toàn tỉnh Hưng Yên có 536 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 70.691 đảng viên.Cùng với cả nước “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên để góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh,  hạnh phúc.

Tổ chức cơ sở đảng là nơi giáo dục, tổ chức, động viên đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức đảng cơ sở là trung tâm đoàn kết, quy tụ, tập hợp lực lượng ở cơ sở thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; là nơi kiểm tra, giám sát mọi tình hình, xây dựng đời sống nhân dân giàu mạnh, bình an, hạnh phúc. Vì thế, tổ chức cơ sở đảng phải thực sự là nòng cốt, là cơ bản, là nền tảng, là hạt nhân chính trị của Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở tất cả các địa phương của tỉnh Hưng Yên. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là luôn bám sát tình hình, nắm chắc mọi sự biến động, mọi sự kiện xã hội trên địa bàn; nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng; nhanh chóng, chủ động đưa ra biện pháp đúng giải quyết kịp thời vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh; không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động, không bị động trước bất kỳ tình huống nào. Tổ chức cơ sở đảng phải thực sự dựa vào dân, được dân tin, dân gắn bó với Đảng, trung thành với Đảng, không mơ hồ để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.

Tổ chức cơ sở đảng ngoài việc gắn bó chặt chẽ với nhân dân còn phải dựa vào dân làm trong sạch địa bàn, giữ vững trật tự an toàn xã hội, có phương án đối phó kịp thời, chuẩn xác, hiệu quả khi tình huống xấu xảy ra. Cùng với đó, tổ chức cơ sở đảng còn là “cánh tay nối dài” của Đảng, của các cơ quan chức năng, tham mưu cho Đảng những vấn đề cụ thể trong xây dựng đường lối, chủ trương, biện pháp, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, chủ động phát hiện kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; cổ vũ, động viên, giác ngộ những người bị kẻ xấu lợi dụng, lừa bịp, lôi kéo do thiếu thông tin, nhẹ dạ, cả tin để tỉnh táo nhận ra âm mưu địch, tố giác chúng, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tổ chức đảng cơ sởbao gồm các đảng viên. Sức mạnh của tổ chức Đảng là sức mạnh của đảng viên. Đảng ta xác định đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại diện trung thành lợi ích của nhân dân và của dân tộc. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên tốt. Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” nói đi đôi với làm, được nhân dân tin cậy, noi theo. Mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên phải  là người đi đầu đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự được nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo ở cơ sở, nhất là lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống an ninh, trật tự, bình yên, giàu mạnh, hạnh phúc; là người góp phần xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, cũng là người tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách ấy. Đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảngcần năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, ý thức cảnh giác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên ở tỉnh Hưng Yên phải ra sức học tập, nghiên cứu, nắm vững các nguyên lý lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ trình độ bác bỏ mọi sự xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn các thế lực thù địch, thực sự đủ sức “đề kháng” với mọi thức “nọc độc” của chúng. Nhân dân ta có câu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” nói lên lòng tin yêu cũng là yêu cầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước Nhân dân. Dù ở cương vị nào, người đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc lãnh đạo nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là vì lợi ích, vì quyền lợi, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên cần phải tiếp tục tự mình nâng cao trình độ tư tưởng, nhận thức, bản lĩnhlãnh đạo; thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức cách mạng, đề cao cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, không bị mơ hồ vì nhận thức không đúng, không đầy đủ. Dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt chú ýchăm lo hỗ trợphát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội phục vụ Nhân dân. Củng cố, mở rộng thế trận an ninh nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xấuchống đối Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Xử lý nghiêm minh, kịp thời những kẻ cố ý vi phạm, chống đối chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh dưới bất cứ hình thức nào, nhất là những người lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do để tán phát những tư tưởng, tài liệu phản động, trái chiều gây độc hại trong nhân dân. Kiểm soát an ninh mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết những hoạt động chống đối nền tảng tư tưởng của Đảng./.

PGS.TS Trần Quang Nhiếp

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4514705