TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  02/08/2022     |  Lượt xem 283   

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

Ngành Tuyên giáo nâng cao năng lực, bản lĩnh, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng ngày truyền thống công tác tuyên giáo (01/8/2022)

Cách đây 92 năm, ngày 01/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội. 92 năm qua, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua, ngành Tuyên giáo của huyện đã phát huy truyền thống vẻ vang làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ huyện, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện chúc mừng ngành tuyên giáo (01/8/2022)

Với phương châm chủ động, nhạy bén, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó; ngành Tuyên giáo đã linh hoạt, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong tham mưu chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội vào triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện dịch Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “tuyên giáo số” theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...; qua đó tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học và làm theo Bác trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị. Công tác triển khai quy chế phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư đã bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đi vào chiều sâu, tạo được thế trận đồng bộ, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và ở địa phương sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Những ảnh hưởng, tác động từ đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine kéo theo những hệ lụy, tác động xấu nền kinh tế, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường xuyên tạc, chống phá… là những thách thức lớn đòi hỏi công tác tư tưởng phải được đổi mới, thích ứng và theo kịp diễn biến tình hình. Với mục tiêu “chủ động đi trước, dự đoán trúng, tham mưu hay”, những người làm công tác tuyên giáo của huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và  Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực…         

Tự hào về truyền thống 92 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và quyết tâm phát huy phẩm chất “sáu dám” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung”, ngành Tuyên giáo huyện tiếp tục đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, hiện đại hơn trên từng lĩnh vực công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa huyện Phù Cừ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, Phù Cừ là huyện về đích xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu./.

* Một số hình ảnh các ngành, đoàn thể chúc mừng ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

Vũ Văn Thiện - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4006404