TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  01/10/2022     |  Lượt xem 142   

Quyết tâm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững chắc

NGUYỄN HỮU NGHĨA
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên


Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22.2.2019 của Chính phủ về KVPT, cùng các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh (QP&AN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức quy hoạch tổng thể, từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng phủ và xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận trong KVPT tỉnh vững chắc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022
 
 

Trong quá trình triển khai xây dựng KVPT, việc xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân được tỉnh hết sức coi trọng, xác định đây là cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT-XH. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức… Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, tập trung bồi dưỡng những nội dung cơ bản về xây dựng và hoạt động của KVPT cho cán bộ chủ chốt cấp xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục QPTD, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ QP-AN và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, xây dựng thế trận làng, xã trong KVPT huyện, tỉnh vững mạnh. Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, triển khai kịp thời các chính sách về dân tộc, tôn giáo ở địa phương; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, kết hợp giữa giáo dục với tuyên truyền, vận động; phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm vững và giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Xác định tăng cường tiềm lực QP&AN, bảo đảm cho KVPT hoạt động hiệu quả trong mọi tình huống là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chủ động phối hợp xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng quân sự, công an ở cơ sở theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật… Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu, thành phần hợp lý; chú trọng chất lượng tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, độ tin cậy về chính trị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ. Làm tốt công tác xây dựng nguồn lực lượng dự bị động viên, thực hiện nền nếp việc đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn vào các đơn vị theo biên chế (đạt 100% chỉ tiêu), bảo đảm tốt chế độ, chính sách theo quy định.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022


 
Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến KVPT; kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp xã; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy, nổ, dịch bệnh; tổ chức khảo sát hệ thống công trình dân dụng, sẵn sàng huy động phục vụ quốc phòng và tham gia thẩm định các dự án phát triển KT-XH… phù hợp với sự phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QP-AN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của KVPT. Các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, tiến hành đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy, các công trình phòng thủ theo quy hoạch, hình thành thế trận liên hoàn vững chắc giữa các cấp, bảo đảm vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.


Trong 10 năm qua (2011-2021), tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, hơn 20 cuộc diễn tập cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối... Công tác huấn luyện, diễn tập KVPT được chú trọng chỉ đạo, quản lý chặt chẽ; cơ chế hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN được vận hành tốt, ngày càng hoàn thiện… 


Năm 2022, thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị mọi mặt cho đợt diễn tập này. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, trong đó quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. 


Tỉnh Hưng Yên xác định, cuộc diễn tập KVPT năm 2022 là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; làm cơ sở rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố QP-AN của địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua diễn tập giúp tỉnh củng cố, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, nhất là xây dựng thế trận lòng dân, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép: Vừa củng cố, tăng cường QP-AN, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH.


Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột vũ trang, chiến tranh, tranh chấp biển đảo, lãnh thổ ngày càng gay gắt. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các phần tử chống đối chính trị tăng cường các hoạt động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Theo đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng KVPT vững chắc đặt ra những yêu cầu cao hơn.


Để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng KVPT tỉnh, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), và Nghị định số 21 của Chính phủ về xây dựng KVPT.  


Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, đồng thời cũng là nội dung quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT. 


Hai là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân và KVPT trong tình hình mới. Tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp.


Về nhận thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất quan điểm: Xây dựng KVPT tỉnh, thành phố vững chắc có ý nghĩa chiến lược, là yêu cầu khách quan, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 


Ba là, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là yếu tố then chốt, làm nòng cốt để cùng với xây dựng tiềm lực về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại nhằm xây dựng KVPT tỉnh vững chắc. Xây dựng “Thế trận lòng dân” với nội dung cốt lõi là khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập dân tộc, tự lực, tự cường; củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh tổng hợp của KVPT. 


Chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh và hành động của các cấp ủy, chính quyền các cấp phải lấy người dân làm trung tâm, vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân, thực sự gần dân, hiểu dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết tốt nguyện vọng của Nhân dân để tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã.


Triển khai kịp thời các chính sách dân tộc, tôn giáo của địa phương; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ cơ sở, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, không để ai bị bỏ lại phía sau. Luôn nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, xung đột xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Bốn là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn; xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các hoạt động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Năm là, đẩy mạnh kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo nguồn lực xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Tỉnh Hưng Yên thực hiện nhất quán chủ trương phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT với thế trận an ninh nhân dân trong từng bước phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Hưng Yên chủ động cân đối, phân bổ hợp lý các nguồn lực, có kế hoạch đầu tư, bảo đảm ngân sách cho xây dựng các công trình trong KVPT tương xứng với tốc độ phát triển và tiềm lực kinh tế của địa phương; xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể và trong từng giai đoạn, trong đó chú trọng quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề án xây dựng công trình KVPT tỉnh đã được phê duyệt. 


Sáu là, đẩy mạnh xây dựng LLVT tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng trong KVPT, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và ứng phó thắng lợi với mọi tình huống./.

 

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4090961