TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  26/05/2023     |  Lượt xem 392   

Hội Nông dân huyện Phù Cừ: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội nông dân huyện Phù Cừ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và Hội nông dân tỉnh Hưng Yên, hoạt động hội và phong trào nông dân trong huyện đã có những bước phát triển mới, đóng góp và tạo nhiều dấu ấn quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phong an ninh và xây dựng NTM ở địa phương.
 

Chăm sóc vải theo quy trình VietGap tại xã Tam Đa

Nhìn toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Phù Cừ trong 5 năm qua, điều có thể dễ dàng nhận thấy đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều qua các năm, hộ khá giàu ngày càng nâng lên. Giai cấp nông dân trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp dần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội được triển khai kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thông qua tổ chức các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sân khấu hóa; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi,... nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu câu hoạt động của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được thực hiện nghiêm túc trong tổ chức Hội theo chuyên đề toàn khóa, hàng năm, cùng đó các cơ sở hội đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng. Trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình học tập và làm theo được triển khai có hiệu quả. Các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện Phù Cừ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên nên thu hút ngày càng nhiều nông dân trên địa bàn huyện tham gia vào tổ chức hội. Số hội viên tăng trưởng trong nhiệm kỳ là 1.079 hội viên (đạt 108%); Tỷ lệ hộ nông dân có hội viên đạt trên 68%; 85-90% hội viên tự giác đóng hội phí, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của hội viên.. Cán bộ Hội các cấp từng bước trẻ hóa, được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có tín nhiệm đối với hội viên nông dân, 100% cán bộ từ chi hội được tập huấn LLCT, nghiệp vụ công tác. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội đã tổ chức tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân; 100% cơ sở vận động được hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; các hoạt động do chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Giới thiệu được 3 quần chúng ưu tú cho Đảng; tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp đảng được hội quan tâm. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của Hội trong phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Phù Cừ đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững". Bằng những việc làm thiết thực như: thi đua phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế… phong trào đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân của huyện. Toàn huyện, hàng năm có trên 65% hộ đăng ký SXKDG các cấp (chỉ tiêu: 65%), trong đó tỷ lệ đạt trên 60%, giúp đỡ 50 hộ hộ thoát nghèo (chỉ tiêu: 40-50 hộ); 100% hội viên đăng kí xây dựng gia đình nông dân văn hóa, trong đó tỷ lệ đạt 90% trở lên (đạt chỉ tiêu đại hội). 95% hộ nông dân SXKDG ký cam kết tham gia chương trình “Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” Công tác xây dựng Quỹ hội, tổng Quỹ hội toàn huyện 3 tỷ 738 triệu đồng; (tăng 143,6trđ). Trong đó, Quỹ cơ sở: 2 tỷ 428 triệu đồng; Quỹ chi hội: 1 tỷ 310 triệu đồng. Bình quân Quỹ hội/Hội viên: là 171.000đ; Quản lý, sử dụng, trích phúc lợi được thực hiện theo đúng quy chế và nguyên tắc tài chính. Công tác tình nghĩa với hội viên được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin, giúphội viên gắn bó với tổ chức Hội. Những cơ sở làm tốt công tác xây dựng, quản lý quỹ hội, là:Trần Cao, Minh Hoàng, Minh Tân, Tống Trân, Nhật Quang, Tam Đa.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của ông Bùi Văn Phương ở xã Tống Trân (Phù Cừ)

Để giúp cho hội viên nông dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho trên 300 nghìn lượt người tham dự. Các cấp hội chủ động khai thác các nguồn vốn cho hội viên, nông dân vay. Qua đánh giá, cơ bản các hộ đều đã phát huy hiệu quả đồng vốn, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh từ đó nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu cho gia đình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Với vai trò chủ thể, hội viên nông dân huyện Phù Cừ đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Tổng kết nhiệm kỳ hội viên, nông dân toàn huyện đã tự nguyện hiến 2.850 m2 đất, góp 3.056 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; làm mới và sửa chữa 52 km đường giao thông; sửa chữa, kiên cố hóa 4,4 km kênh mương nội đồng, góp phần đưa huyện Phù Cừ đạt huyện NTM theo đúng kế hoạch đề ra. Các cấp Hội nông trong huyện đã tích cực tuyên truyền vận động nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nhất là tiêu chí về thu nhập, môi trường, y tế thông qua các việc làm cụ thể như cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu, vườn đạt chuẩn nông thôn mới, chủ động phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh; tham gia mua thẻ BHYT...Các cấp hội còn tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh góp phần giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân của địa phương; tham gia công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid 19....

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 90 % gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa. Cùng nhìn lại chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ vừa qua, Hội nông dân huyện Phù Cừ đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội cấp trên và cấp ủy giao. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, Hội cấp trên khen thưởng. Thông qua công tác thi đua khen thưởng đã kịp thời biểu dương, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực mới cho công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục phát triển.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Phù Cừ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 3 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu trong nhiệm kỳ huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung thu hút đầu tư phù hợp qui hoạch, ưu tiên dự án có nhiều đóng góp cho tăng trưởng và thu ngân sách, dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, thương mại và dịch vụ, chú trọng hơn ở các khu vực trọng điểm để thúc đấy lan tỏa phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp. Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới, đòi hỏi nông dân trong huyện đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với truyền thống cần cù, chịu khó của nông dân huyện nhà, với những chủ trương đúng đắn của cấp ủy, những giải pháp tích cực của chính quyền, với ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của nhân dân nói chung và hộ viên, nông dân nói riêng, tin tưởng rằng trong thời gian tới Hội Nông dân huyện Phù Cừ sẽ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cùng quân và dân xây dựng huyện Phù Cừ ngày một giàu đẹp, văn minh./.

Vũ Văn Thiện 

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4581292